Udviklingsplan for etape 1

Realiseringen af byudviklingen i Stigsborg Havnefront etape 1 tager udgangspunkt i en samlet udviklingsplan, der fastlægger bydelens struktur med veje, byggefelter, pladser, promenader, park mm.:Målet med udviklingsplanen har været at skabe en bydel med stor bokvalitet. Byggefelterne er derfor lagt således at næsten alle har mindst én side med høj herlighedsværdi i form af naboskab til parken, havnefronten eller grønne forbindelser. Planen rummer bebyggelse i 2-6 etager med en stigende tæthed og højde mod fjorden og parken.

Etapen rummer en blanding af etageboliger og byrækkehuse og spænder fra boligområder med udpræget havekarakter i den nordligste del til en mere bymæssig og præcis karrébebyggelse tættest mod fjorden i syd. Med etablering af skole, institutioner og butikker skabes desuden mulighed for at dagliglivets behov kan dækkes i nærmiljøet.

Udgangspunktet er den udviklingsplan for etape 1, som Aalborg Byråd vedtog i 2017.​

SMART’e og grønne løsninger

Realiseringen af 1. etape sker med afsæt i FNs 17 verdensmål. Det er ambitionen at vi så vidt muligt altid går den SMART’este vej, ved at vælge løsninger som både er miljømæssigt, socialt og økonomisk bæredygtige samtidig med at de udnytter de nyeste teknologiske muligheder.

Vi arbejder eksempelvis aktivt for at fremme deleøkonomi, godt naboskab, høj biodiversitet og grøn mobilitet med gode og trygge stiforbindelser, forbindelse over fjorden mm. Der planlægges tilbud om delebil, og parkering løses fortrinsvist i centralt beliggende p-huse, som kan bruges fleksibelt, i kraft af digital information og styring.

Området klimasikres ved at hæve terrænet – ligesom det er et generelt princip at al regnvand skal afledes via regnbede mm. på overfladen, så kloaksystemet ikke overbelastes ved ekstrem regn.

Se vores indsatskatalog her.

​Karréby med et "twist"

​I 2019 har bestyrelsen for Stigsborg P/S godkendt kvalitetsprogrammer for byggeri, gader og byrum i etape 1. Programmerne beskriver byudviklingsselskabets ambitioner for bydelens karakter og angiver konkrete guidelines for byggeri, anlæg af veje mm.

Vores inspiration er kvaliteterne i den historiske by, det vil sige teglstensbyggeri, detaljeret arkitektur og menneskevenlige byrum – tilsat et ”twist” af mangfoldighed og et stærkt grønt og blåt aftryk fra fjorden og parken. Se kvalitetsprogrammerne her:

Kvalitetsprogram for byggeri
Kvalitetsprogram for gader og byrum

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev