BYGGE- OG ANLÆGSAKTIVITETER

I februar 2020 godkendte Aalborg Byråd rammelokalplanen for Stigsborg etape 1 (Lokalplan 1-2-118). Denne lokalplan danner grundlag for at gå i gang med de første byggeprojekter, anlæg af veje, promenader, park, kystfremrykning mm. 

På kortet herunder kan du få et overblik over de førstkommende bygge- og anlægsaktiviteter.

Forsyninger, veje og de første byggeprojekter

Det første vi går i gang med er byggemodningen, dvs. at få lavet de nødvendige terrænarbejder i de områder, hvor der skal laves byggeri og vejanlæg samt at få etableret forsyninger til området i form af vand, kloak, fjernvarme mm.

Det varer heller ikke længe før Stigsborg Bygade anlægges i sit blivende forløb. Sidearealerne til vejen i form af beplantning, fortov mm. vil dog først blive lavet færdig, efterhånden som de forskellige byggefelter langs vejen er bebygget. Vi gør det på den måde, for at undgå at byggeaktiviteter på tilgrænsende byggefelter kommer til at ødelægge noget af det, vi allerede har lavet.

De første boligbyggerier bliver sat i gang i 2020, og vi regner med, at der kan være indflytningsklare boliger til salg og leje i 2021-22.

Kystfremrykning, park samt børne- & ungeunivers

I 2020 går vi også i gang med at indkapsle jordforureningen - dels ved at etablere en "spuns", der lukker den værste forurening i det såkaldte "Kisaskedepot" inde, dels ved at fylde rent jord på i hele parkområdet og rykke kystlinien 50-100 m. ud i fjorden.

I 2021 forventer vi at kunne gå i gang med en etapevis etablering af parken med færdigt terræn, beplantning mm. Der vil sandsynligvis gå en årrække før hele parken er færdiganlagt, men vi regner med, at hegnet kan fjernes, så parkområdet bliver tilgængeligt for offentligheden, så snart vi er færdig med terrænbearbejdningen.

Efter tidsplanen skal børne- og ungeuniverset stå klar til ibrugtagning i 2024. Der vil være bygge- og anlægsaktiviteter på arealerne et par år forud for åbningen - dels byggeri på selve byggefeltet dels etablering af udendørs faciliteter i den del af parken, der kommer til at udgøre de primære udearealer til skole og børnehave.

  Vision   billedarkiv   stigsborg havnefront   nyhedsbrev